Waarom deze privacyverklaring? 

  WATCHOUTLET hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

  Hiermee wil WATCHOUTLET u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen op gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door WATCHOUTLET.

  Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van WATCHOUTLET.


  Wie verwerkt de persoonsgegevens?

   De webshop www.watchoutlet.shop  is een initiatief van:

   WATCHOUTLET

   Stropkaai 55

   9000 Gent

   België

   Btw-nummer: BE 0555.863.844

   E-mail: hello@watchoutlet.shop


   Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

   WATCHOUTLET verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden: 

   • Identificatiegegevens
   • Financiële bijzonderheden
   • Persoonlijke kenmerken
   • Vrijetijdsbesteding en interesses
   • Consumptiegewoonten


   Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

    WATCHOUTLET verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Die verzameling wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

    Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

    • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
    • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
    • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
    • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
    • Marketingdoeleinden

    Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van WATCHOUTLET worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, bezochte pagina's. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van WATCHOUTLET bezoekt, gaat u akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

    De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan WATCHOUTLET en kan zo een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt WATCHOUTLET zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

    De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik.
    We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. WATCHOUTLET heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.


    Wij gebruiken ook cookies!

     Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons uw bezoek aan het platform te optimaliseren en technische keuzes te herinneren.

     Voor een verder begrip van hoe wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

     Als u het platform/de website van WATCHOUTLET wil consulteren, is het aan te raden cookies in te schakelen. Hoe u cookies kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.


     Wat zijn mijn rechten?

     Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

      WATCHOUTLET verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

      • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
      • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
      • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

      De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in informatiesystemen zal WATCHOUTLET onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.


      Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

       Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van WATCHOUTLET uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer WATCHOUTLET uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal WATCHOUTLET hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar hello@watchoutlet.shop

       Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken. WATCHOUTLET zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

       U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

       • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
       • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
       • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
       • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
       • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

       WATCHOUTLET beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.


       Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

        Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

        • Gedurende de periode die WATCHOUTLET nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
        • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
        • Wanneer WATCHOUTLET de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
        • Gedurende de periode die WATCHOUTLET nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

        Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. WATCHOUTLET staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij WATCHOUTLET dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

        Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal WATCHOUTLET hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. Die gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar hello@watchoutlet.shop.


        Recht op gegevensoverdraagbaarheid

         Gebruiker heeft het recht om de aan WATCHOUTLET verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

         Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal WATCHOUTLET hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar hello@watchoutlet.shop.


         Recht op het intrekken van toestemming/recht om klacht in te dienen

         Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door WATCHOUTLET bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

         Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal WATCHOUTLET hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. Die gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar hello@watchoutlet.shop